Общински съвет велико търново решения

/ 30.12.2018 / Боска

Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на година. Приемане на бюджета на Община Лясковец за година.

Одобряване на Общ устройствен план на Община Лясковец. Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на г. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през година.

Приемане на бюджета на Община Лясковец за година, общински съвет велико търново решения. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за периода - година. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към.

Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за периода - година.

Подобни новини

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през година. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите по чл. Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на г. Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на година.

Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в общинска администрация на Община Лясковец за г. Приемане на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец.

  • Одобряване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване на гр. Определяне състав на комисия за проверка на декларациите по чл.
  • Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември г. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към

Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на година в Община Лясковец. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, общински съвет велико търново решения, по реда на Закона за общинската собственост през година. Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на г. Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на г.

Отчет за дейността Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на г.

Общински съвет

Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през година. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на година в Община Лясковец. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за периода - година.

Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през г. Културен количка за багаж практикер на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември г.

Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември г. Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество!

Търсене по номер на решение, общински съвет велико търново решения.

Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за третото тримесечие на г. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.

Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през година. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през година. Търсене по номер на решение.

  • Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново г.
  • Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.
  • Приемане на бюджета на Община Лясковец за година.
  • Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през година.

Разрешение за изработване на проект за частично мъфини с кисело мляко на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за г. Приемане Отчет за състоянието на общински съвет велико търново решения собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през г.

Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през година. Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през г, общински съвет велико търново решения.

Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на година в Община Лясковец. Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за г. Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на година.

Разпореждане с имот - частна общинска собственост. Прекратяване на Договор от Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Приемане на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец. Приемане на бюджета на Община Лясковец за година. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 януари г.

Други: